Regelgeving 2015

Post hier de laatste nieuwtjes.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Maurice Koch
Berichten: 30
Lid geworden op: ma 13 feb 2012, 21:26

Regelgeving 2015

Bericht door Maurice Koch » wo 16 dec 2015, 07:59

Heren,

Van de Federatie kregen we de volgende informatie:

Beste medevliegers,

In de vergadering van 16 november is afgesproken jullie een samenvatting toe te sturen van de huidige regelgeving ten aanzien van vlieghoogtes, afstanden etc.
Deze treffen jullie hierbij aan.

Overigens heeft de Overheid inmiddels flyers gemaakt om (toekomstige) dronevliegers te wijzen op hun plichten en heeft ze ook een aparte website daarvoor geopend: www.rijksoverheid.nl/drones

Met vriendelijke groeten
Hans Krijne
Secretaris FLRCV

Gebruikersavatar
Maurice Koch
Berichten: 30
Lid geworden op: ma 13 feb 2012, 21:26

Re: Regelgeving 2015

Bericht door Maurice Koch » wo 16 dec 2015, 08:03

Samenvatting stand van zaken regelgeving modelvliegen en recreatieve drones d.d. december
2015 ten behoeve van FLRCV clubs.

Op de eerste pagina wordt een vereenvoudigde samenvatting gegeven van de huidige regelgeving;
als bijlage volgen daarna de (gedeeltelijke) wetsteksten over dit onderwerp.
Samenvatting:
Voor recreatief modelvliegen gelden o.a. de volgende beperkingen op dit moment:
• niet vliegen met een modelvliegtuig zwaarder dan 25 kg;
• niet hoger vliegen dan 120 meter boven de grond of het water1
• niet boven mensenmenigten of aaneengesloten bebouwing of kunstwerken, industrie- en
havengebieden vliegen of boven spoorlijnen of verharde openbare wegen, met uitzondering
van wegen in 30 km-zones binnen de bebouwde kom en wegen in 60 km-gebieden buiten de
bebouwde kom;
• niet in het donker vliegen;
• niet binnen het plaatselijke verkeersleidingsgebied van een gecontroleerde civiele of militaire
luchthaven vliegen;
• niet binnen een straal van 3 kilometer rondom een ongecontroleerde luchthaven vliegen;
• altijd in het zicht van de bestuurder op de grond zijn tijdens de gehele vlucht;
• altijd voorrang geven aan vliegtuigen, helikopters, zweeftoestellen, vrije ballonnen en
luchtschepen en al het andere luchtverkeer.
“Recreatieve” drones2
tot 25 kg vallen onder de Regeling Modelvliegen (23-04-2015),
beroepsmatig gebruikte drones van 0 tot 150 kg onder de Regeling op afstand bestuurde
luchtvaartuigen.
Daarnaast bestaat er een beleidsvoornemen t.a.v. mini-drones, dat waarschijnlijk wet gaat worden:
Onderscheid tussen drie categorieën van op afstand bestuurde luchtvaartuigen:
• mini-drones tot 4 kg waarvoor de piloot geen brevet nodig heeft en de drone niet behoeft te
worden gekeurd maar het gebruik ten behoeve van de veiligheid wordt beperkt in hoogte en
afstand tot de piloot (50 meter hoogte en minstens 50 meter horizontale afstand houden van
mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing, etc.);
• lichte drones van 4 tot 150 kg waarbij een gebruiker een brevet moet hebben, de drone moet
zijn gekeurd en de operatie in een goed te keuren handboek moet zijn beschreven;
• modelvliegtuigen tot 150 kg die op afgebakende modelvliegterreinen mogen vliegen.
Dit zou gaan betekenen dat modelvliegen met drones alleen nog in verenigingsverband en boven
modelvliegterreinen is toegestaan. Elk ander gebruik van drones, of het nu recreatief of
beroepsmatig is, zal gelijk worden behandeld in de regelgeving.
Aangetekend wordt dat hierop nog aanpassing wordt verwacht op.
1. De gewichtslimiet van 4 kg, die als te hoog wordt gezien daar waar geen eisen aan drone of
piloot worden gesteld. Verwacht wordt een subcategorie onder de 1 kg
2. De afstandscriteria: enerzijds als te beperkend gezien voor de dronessector, anderzijds als te
ruim voor de bemande luchtvaart.
3. De identificatiemogelijkheid van de eigenaar
4. De training van de piloot (basiskennis van de luchtvaart voor de wat zwaardere drones)
5. Technische eisen en randvoorwaarden (o.a. geofencing en/of andere technische beperkingen)
6. Afbakenen van de groep modelvliegers: de beperking tot vliegen bij een modelvliegclub en
boven een modelvliegveld zijn wellicht te beperkend zijn voor de modelvliegsector.

1 Voor modelvliegtuigen die vliegen bij een vereniging die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor Luchtvaart of de Federatie Limburgse Radio Controle Vliegers geldt een maximumhoogte van
300 meter boven hun modelvliegterreinen.
2 (zie ook www.rijksoverheid.nl/drones)

Gebruikersavatar
Maurice Koch
Berichten: 30
Lid geworden op: ma 13 feb 2012, 21:26

Re: Regelgeving 2015

Bericht door Maurice Koch » wo 16 dec 2015, 08:37

BIJLAGE
Hieronder volgen enkele relevante uittreksels uit recente publicaties van de overheid, alsmede een
uittreksel van een beleidsvoornemen t.a.v. drones van augustus 2015
Staatsblad jaargang 2015 Nr. 163 gepubliceerd 30-04-2015
“regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen”
Definities:
• modelluchtvaartuig:
luchtvaartuig, niet in staat een mens te dragen, en uitsluitend gebruikt voor
luchtvaartvertoning, recreatie of sport;
• RPA:
op afstand bestuurd luchtvaartuig (remotely piloted aircraft), onbemand, niet zijnde een
modelluchtvaartuig;

NB1: modelluchtvaartuig = recreatief, RPA = commercieel
NB2: een recreatieve drone is een modelluchtvaartuig
Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 2 december 2005, nr.
HDJZ/LUV/2005-2297, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende nadere regels voor vluchten
met een modelvliegtuig (Regeling modelvliegen) (Tekst zoals geldend op: 2015-12-06)
Actuele situatie op te zoeken op overheid.nl / overheidsinformatie / wet- en regelgeving / regeling
modelvliegen
Artikel 2:
Onverminderd paragraaf SERA.3201 van verordening (EU) nr. 923/2012 en het Besluit
luchtverkeer 2014 gelden voor een vlucht met een modelluchtvaartuig de volgende regels:
a. de vlucht wordt slechts uitgevoerd onder omstandigheden en op locaties waarbij er vanaf de
grond tijdens de gehele vlucht goed zicht is op het modelluchtvaartuig en het luchtruim
daaromheen;
b. de bestuurder houdt tijdens de gehele vlucht goed zicht op het modelluchtvaartuig;
c. een hoogtemeter hoeft niet te worden gebruikt;
d. de vlucht wordt niet uitgevoerd buiten de daglichtperiode, zoals gepubliceerd in de
luchtvaartgids;
e. de vlucht wordt niet uitgevoerd boven gebieden met aaneengesloten bebouwing of
kunstwerken, industrie- en havengebieden daaronder begrepen dan wel boven
mensenmenigten of boven spoorlijnen of voor motorrijtuigen toegankelijke verharde openbare
wegen, met uitzondering van wegen in 30 km-zones binnen de bebouwde kom en wegen in 60
km-gebieden buiten de bebouwde kom;
f. voor een vlucht wordt geen vliegplan ingediend;
g. gecontroleerde vluchten zijn niet toegestaan;
h. vluchten zijn toegestaan tot een hoogte van maximaal 120 meter boven de grond of het water
in luchtruim met klasse G, mits
1° voor vluchten binnen een afstand van 3 km van een ongecontroleerde luchthaven of een
terrein dat geschikt is om tijdelijk en uitzonderlijk te worden gebruikt, waarvoor krachtens
artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart ontheffing is verleend, geen bezwaar bestaat bij de
exploitant van de luchthaven respectievelijk de houder van de ontheffing;
2° voor vluchten binnen een gebied waarin laag mag worden gevlogen door civiele of militaire
luchtvaartuigen iemand met de bestuurder van het modelluchtvaartuig meekijkt om deze te
kunnen waarschuwen voor luchtvaartuigen;
i. in afwijking van onderdeel h zijn vluchten binnen het verband van een bij de Koninklijke
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart of de Federatie Limburgse Radio Controle Vliegers
aangesloten vereniging toegestaan tot een hoogte van maximaal 300 meter boven de grond of
het water in luchtruim klasse G, mits wordt voldaan aan de in dat onderdeel genoemde

Gebruikersavatar
Maurice Koch
Berichten: 30
Lid geworden op: ma 13 feb 2012, 21:26

Re: Regelgeving 2015

Bericht door Maurice Koch » wo 16 dec 2015, 08:38

voorwaarden;
j. vluchten zijn toegestaan tot een hoogte van maximaal 450 meter boven de grond of het water,
mits dit gebeurt binnen een aerodrome traffic zone van een militaire luchthaven waarop
modelvliegen is toegestaan en dit gebied exclusief voor modelvliegen wordt gebruikt of met de
andere gebruiker(s) sluitende afspraken zijn gemaakt inzake separatie;
k. vluchten zijn toegestaan in luchtruim met klasse C, mits op schriftelijk verzoek van
belanghebbende een convenant is gesloten met de organisatie die de plaatselijke
luchtverkeersleiding verzorgt en de bestuurder zich houdt aan de afspraken in dat convenant;
l. de regels voor de bediening van boordapparatuur voor het beantwoorden van vragen door
radargrondstations gelden niet;
m. de regels voor de navigatie- en telecommunicatie-installaties waarmee een luchtvaartuig voor
het uitvoeren van een VFR-vlucht is uitgerust, gelden niet.
Staatscourant Nr. 12034 gepubliceerd 30-04-2015
“Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 23 april 2015, IENM/BSK-
2015/11533, houdende de vaststelling van regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen”
ARTIKEL 19 WIJZIGING REGELING MODELVLIEGEN
De Regeling modelvliegen wordt als volgt gewijzigd:1. Artikel 1 vervalt.2. In de aanhef van
artikel 2 wordt de zinsnede ‘Onverminderd paragraaf SERA.3201 van verordening (EU) nr.
923/2012, het Besluit luchtverkeer 2014 en artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel b’
vervangen door: Onverminderd paragraaf SERA.3201 van verordening (EU) nr. 923/2012 en
het Besluit luchtverkeer 2014.3. In artikel 2, onderdeel h, wordt ‘maximaal 300 meter’
vervangen door: maximaal 120 meter.4. Onder verlettering van de onderdelen i tot en met l
van artikel 2 tot j tot en met m, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: i. In afwijking van
onderdeel h zijn vluchten binnen het verband van een bij de Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor Luchtvaart of de Federatie Limburgse Radio Controle Vliegers aangesloten
vereniging toegestaan tot een hoogte van maximaal 300 meter boven de grond of het water in
luchtruim klasse G, mits wordt voldaan aan de in dat onderdeel genoemde voorwaarden.

Gebruikersavatar
Maurice Koch
Berichten: 30
Lid geworden op: ma 13 feb 2012, 21:26

Re: Regelgeving 2015

Bericht door Maurice Koch » wo 16 dec 2015, 08:38

Nadere uitwerking kabinetsstandpunt drones
28 augustus 2015
Beleidsvoornemen mini-drones
Op 30 april 2015 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een beleidsvoornemen
over drones-regelgeving ter consultatie gepubliceerd.3
In het beleidsvoornemen werden drie
categorieën van op afstand bestuurde luchtvaartuigen voorgesteld:
• mini-drones tot 4 kg waarvoor de piloot geen brevet nodig heeft en de drone niet behoeft te
worden gekeurd maar het gebruik ten behoeve van de veiligheid wordt beperkt in hoogte en
afstand tot de piloot;
• lichte drones van 4 tot 150 kg waarbij een gebruiker een brevet moet hebben, de drone moet
zijn gekeurd en de operatie in een goed te keuren handboek moet zijn beschreven;
• modelvliegtuigen tot 150 kg die op afgebakende modelvliegterreinen mogen vliegen.
Drones:
In het voorstel zou dit uiteindelijk tot een situatie leiden in de regelgeving waarin modelvliegen met
drones alleen nog in verenigingsverband en boven modelvliegterreinen is toegestaan. Elk ander
gebruik van drones, of het nu recreatief of beroepsmatig is, zal gelijk worden behandeld in de
regelgeving.
Het Nederlandse beleidsvoornemen van 30 april 2015 en de EASA-voorstellen geven vooralsnog
geen ruimte om boven mensenmenigten of aaneengesloten bebouwing te vliegen. Ook operaties
buiten zichtbereik van de piloot (BVLOS-operaties4
), ook in die delen van het luchtruim waar geen
andere luchtvaart plaatsvindt en operaties tussen de gewone bemande luchtvaart zullen voorlopig
niet worden toegestaan. Om dat te accepteren moet eerst meer ervaring worden opgedaan en
moeten technieken bewezen veilig genoeg zijn.
De resultaten van de nationale consultatie over het beleidsvoornemen van 30 april 2015 voor de
volgende fase van de regelgeving en het EASA-voorstel van 31 juli 2015 leiden er toe dat nadere
besluitvorming op een zevental punten noodzakelijk zal zijn.
7. Aanpassen gewichtslimiet
De limiet van 4 kg die in het beleidsvoornemen is voorgesteld, wordt door diverse partijen als
te hoog gezien voor een categorie waar verder geen enkele eisen aan de drone of de piloot
worden gesteld. De introductie door EASA van een subcategorie onder de 1 kg en de
subcategorie onder de 4 kg, elk met een aantal eisen aan piloot en toestel, sluit aan bij de
opmerkingen vanuit de dronessector en de bemande luchtvaart.
8. Afstandscriteria
De in het beleidsvoornemen voorgestelde maximale hoogte en afstand (50 meter
respectievelijk 100 meter) wordt door de dronessector als zeer beperkend gezien, terwijl de
bemande luchtvaart er op wijst dat er dan nog steeds sprake is van een aanzienlijk risico als
het gaat om drones zwaarder dan 500 gram. De voorstellen van EASA sluiten aan bij de
aanpassingen op het beleidsvoornemen die sinds 30 april 2015 zijn besproken: er dienen
eisen te komen voor het toestel en voor de kennis van de piloot en er moet meer differentiatie
in toegestane hoogte en gewicht zijn. Met de dronessector en de bemande luchtvaart zal
worden bezien of hiermee afdoende aan de zorgen tegemoet wordt gekomen.
9. Identificatie van de eigenaar
Uit de inspraak blijkt dat er onder andere bij handhavers een grote behoefte bestaat om de
eigenaar van een drone te kunnen achterhalen. Om de eisen hiervoor nader te formuleren zal
met diverse partijen, waaronder de verzekeringsbranche, overleg worden gevoerd, zodat de
technische eisen kunnen worden geformuleerd. Daarbij zal worden betrokken dat een sluitend
identificatiesysteem niet tot zeer hoge administratieve lasten mag leiden.
10. Training van de piloot
Bij de discussie over de gewichtsgrens is als belangrijkste bezwaar genoemd dat een

Gebruikersavatar
Maurice Koch
Berichten: 30
Lid geworden op: ma 13 feb 2012, 21:26

Re: Regelgeving 2015

Bericht door Maurice Koch » wo 16 dec 2015, 08:39

dronevlieger die geen enkele training heeft gehad zonder enige kennis van zaken aan het
luchtverkeer kan deelnemen. Alle partijen hebben aangegeven dat basiskennis van de
luchtvaart van essentieel belang is voor piloten van wat zwaardere drones. De competentieeisen
voor deze training worden momenteel met de sector nader uitgewerkt. Het EASAvoorstel
wil pas eisen stellen aan piloten die boven de 50 meter willen vliegen.
Traumahelikopters kunnen echter overal lager vliegen dan dit niveau. Een drone met een
gewicht van meer dan 1 kilo kan dan een serieus risico vormen; daarom is het essentieel dat
alle piloten met een zwaardere drone op de hoogte zijn van die risico’s.
11. Technische eisen en randvoorwaarden
De voorstellen van de EASA om geofencing en/of andere technische beperkingen verplicht te
stellen bieden een oplossing voor de zorg van de sector en de politie ten aanzien van (het
handhaven van) de afstandscriteria. Tevens moet worden bezien welke andere technische
eisen aan en randvoorwaarden voor drones moeten worden gesteld voor een veilig gebruik
van drones, waaronder technische eisen aan de cybersecurity van (de besturing van) drones,
of voor het voorkomen van intentioneel misbruik van drones.
12. Melden van de vlucht via Notice to Airmen (NOTAM) en bij de burgemeester
Veel dronevliegers, waaronder journalisten, zien het ruim vooraf moeten melden van hun
vluchten als een groot operationeel obstakel. Tevens wordt de vraag opgeworpen wie nog
daadwerkelijk kennis zal nemen van de informatie als het te zijner tijd om duizenden vluchten
per dag kan gaan. Tegelijkertijd vindt de bemande luchtvaart het essentieel voor hun veiligheid
dat zij, voorafgaand aan hun vluchten, op de hoogte zijn van vluchten met drones die zij op hun
route kunnen tegenkomen. Het is noodzakelijk dat er een alternatief komt voor de huidige
verplichtingen van NOTAM en melden bij de burgemeester dat wel recht doet aan de zorgen
van de bemande luchtvaart. Met alle betrokken partijen wordt overleg gevoerd om tot een
bruikbaar alternatief te komen. Dit vraagstuk zal ook bij EASA worden aangekaart, aangezien
de huidige voorstellen daar onvoldoende aandacht aan besteden. Specifiek met betrekking tot
brandweer en politie wordt verderop in deze brief aangegeven welke aanpak wordt
gehanteerd, zodat inzet van drones in crisissituaties mogelijk is.
13. Afbakenen van de groep modelvliegers
De inzet van Nederland, zoals verwoord in het beleidsvoornemen, is dat modelvliegers zoveel
mogelijk hun hobby op de oude voet kunnen voortzetten. Ook in het EASA-voorstel wordt
onderkend dat modelvliegen al decennia op een veilige manier wordt beoefend. In het
beleidsvoornemen van 30 april 2015 worden modelvliegers beperkt tot vliegen bij een
modelvliegclub en boven een modelvliegveld. Met name uit de reacties bij de
internetconsultatie blijkt dat deze restricties te beperkend zijn voor de modelvliegsector.
Tevens bestaan er aarzelingen ten aanzien van de systematiek waarmee terreinen zouden
moeten worden aangewezen. Met deze sector wordt nader uitgewerkt wat een acceptabele
aanpak van deze groep is. Dit zal vervolgens ook in EASA-verband worden ingebracht.

Plaats reactie